BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCILE ONDERNEMINGEN WFT PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het.

Author: Maugore Nashicage
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 18 June 2010
Pages: 297
PDF File Size: 18.24 Mb
ePub File Size: 7.5 Mb
ISBN: 945-9-67388-138-6
Downloads: 91544
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Milar

Op grond van artikel 59aa dient de aanbieder de componenten te specificeren, die worden meegenomen in de algemene opslag op het basistarief. Onder vernummering van artikel 86b tot 86e worden na artikel 86a drie artikelen ingevoegd, luidende:. Naar aankondigingen over uw buurt. Het Besluit marktmisbruik Wft wordt als volgt gewijzigd:. Met de invoering van deze diplomaplicht wordt finqncile om de kennis en vaardigheden van deze groep specifieke medewerkers op een hoger niveau te brengen.

De geschilleninstantie houdt het reglement, bedoeld in het eerste lid, beschikbaar en verstrekt het kosteloos op verzoek aan iedere belanghebbende. Het verstrekken van informatie aan de consument over de maximale debetrentevoet bij verschillende rentevastperiodes indien de rentevastperiode van een consument afloopt zal op jaarbasis per aanbieder in totaal op veertig uur uitkomen. Artikel 71d Toon relaties in LiDO.

Artikel 58d Toon relaties in LiDO. Een erkende geschilleninstantie finacile er zorg voor dat de kosten voor het aanhangig maken van een geschil zodanig beperkt blijven dat de toegang tot de geschilleninstantie niet onredelijk wordt belemmerd.

De betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 5 staat niet buiten twijfel indien:. Aan het onderwerp hypothecair krediet is een element toegevoegd ten opzichte van de huidige situatie.

Gedrgastoezicht bestaande diploma’s is er een besparing omdat de PE periode van 1,5 jaar is vervangen door een periode van 36 maanden. Om bovenstaande redenen werd onder andere gepleit voor een aparte zorgmodule.

Indicatoren zijn bijvoorbeeld wijzigingen in de voorwaarden van een product die tot aanzienlijke wijzigingen in de werking van het product leiden bijvoorbeeld wanneer de dekking van de verzekering verandertrelevante wetswijzigingen of een toename van het aantal klachten.

Voorzover uit de opname van deze vereisten in regelgeving kosten voortvloeien, kunnen deze daarom worden gekwalificeerd als bedrijfseigen kosten. Het doel van de wijziging van genoemde artikelen is het bevorderen van de rechtszekerheid en het beperken van eventuele verschillen van inzicht tussen DNB en AFM bij de waardering van antecedenten. Het opschrift van paragraaf 8. Een erkende geschilleninstantie verstrekt aan Onze Minister op diens verzoek de gegevens en inlichtingen die Onze Gedrwgstoezicht nodig heeft voor de financole van diens in deze paragraaf omschreven taken.

  COMPRESSEUR VIS BITZER PDF

Naar verwachting bestaat deze uit circa Artikel 65a Toon relaties in LiDO. Bij de inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingen zijn er naar verwachting ongeveer Op grond van het tweede lid is vervolgens bepaald dat het instituut dat het laatste examen heeft wfh dat benodigd is om een diploma te verkrijgen, ervoor zorg draagt dat de desbetreffende kandidaat het diploma ontvangt.

Artikel 11ca Toon relaties in LiDO. Zij draagt er tevens zorg voor dat haar bijkantoren de betaaldienstgebruiker in kennis stellen van het feit bijkantoor te zijn van de betaalinstelling, onderscheidenlijk de elektronischgeldinstelling. Om tegemoet te komen aan een brede wens uit de sector is besloten om het onderwerp schadeverzekeringen te splitsen in schadeverzekeringen particulier en schadeverzekeringen zakelijk.

Het besluit is ter consultatie voorgelegd op de website: De artikelen 35c35d en 35e, eerste tot en met het derde lidzijn niet gedragshoezicht toepassing wftt.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Artikel 34a Toon relaties in LiDO. Bij het onderwerp schadeverzekeringen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd. Een aanbieder van hypothecair krediet publiceert op zijn website de actuele vaste debetrentevoet voor hypothecair krediet bij verschillende rentevastperiodes en, indien van toepassing, de variabele debetrentevoet.

Met dit artikel wordt de verplichting vastgelegd om een financieel product te ontwikkelen dat voorziet in de doelstelling van de gedefinieerde doelgroep en dat doet wat fnancile belooft. Een diploma als bedoeld in artikel 7 of 8 wordt afgegeven, indien de ingevolge tabel 1 of 2 aan dat diploma ten grondslag liggende modules alle met goed gevolg zijn afgerond.

The Netherlands (and EU regulation)

De overige nalevingskosten zijn daarom nog niet goed te bepalen. Artikel 73 Toon relaties in LiDO. In de berekening van de gevolgen voor het bedrijfsleven in de eerder genoemde nota van wijziging werd aangenomen dat de komende jaren ongeveer tien premiepensioeninstellingen actief zullen zijn in Nederland. Deze groep zal dus, indien zij wil blijven adviseren, een diploma voor de voor haar relevante beroepskwalificatie moeten behalen. Aan een erkenning kunnen voorschriften worden verbonden.

  EVANGELIO DE NAG HAMMADI PDF

Artikel 72 Toon relaties in LiDO. Artikel 51b Toon relaties in LiDO. Artikel 29a Toon relaties in LiDO.

EUR-Lex – LNLD_ – EN – EUR-Lex

Op grond van artikel fwt Er zijn exameninstituten die nog steeds streven naar het vervaardigen van hoogwaardige producten, doch de verschillen in niveau stuiten bij een groot deel van de markt op onbegrip.

Door verschillende marktpartijen werd in de consultatiereacties aangegeven dat de verplichting voor de aanbieder om de consument ten minste drie maanden voor het aflopen van de rentevastperiode van een overeenkomst inzake een hypothecair krediet te informeren over het aflopen van die periode en een nieuw aanbod te doen voor de komende rentevastperiode, kostbaar is en daarmee kan leiden tot een hogere debetrentevoet.

Met het oog hierop dient een adviserend klantmedewerker periodiek Permanente Educatie PE te volgen om op de hoogte gedragshoezicht zijn van deze nieuwe ontwikkelingen. Dit kan worden bereikt besulit ofwel het product zo spoedig mogelijk aan te passen dan wel het aanbieden of het samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen als zodanig tijdelijk te staken.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Onze minister kan de termijn van vijf jaar, bedoeld in het zevende lid, verkorten en, op kosten van de erkende geschilleninstantie, het opdrachtgeverschap van het evaluatieonderzoek, bedoeld in het zevende lid, overnemen.

De artikelen 86l en 86m zijn van toepassing op overeenkomsten die zijn aangegaan vanaf 1 januari tot de inwerkingtreding van artikel 86c.

Met het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk wordt er juist naar gestreefd het bouwwerk te laten bestaan uit minder Wft modules en geen uitzonderingsposities toe te kennen voor specifieke producten om versnippering te voorkomen. Deze moet zijn gericht op een spoedige en zorgvuldige behandeling van klachten. Artikel 11j Toon relaties in LiDO.

Het bijzonder examen zal bestaan uit examenvragen die zien op de actualiteiten vanaf het laatst behaalde PE examen van de persoon in kwestie. Verplichte precontractuele informatie Toon relaties in LiDO. Het bepaalde in artikel 6 geldt ook voor de zogenoemde aangesloten ondernemingen en de verbonden bemiddelaars.