HANDBOEK LOONHEFFINGEN 2010 PDF

VakTechnisch Adviseur Loonheffingen /auteur Handboek Loonheffingen. Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën. January – Present 9 years. Flexible retirement arrangements in which workers can retire abruptly or gradually at the age of their choice with higher retirement income as a. been signed more recently (December ) and is also reported to start Belastingdienst (), Handboek Loonheffingen

Author: Samuktilar Zuzragore
Country: Italy
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 4 May 2013
Pages: 459
PDF File Size: 8.12 Mb
ePub File Size: 15.78 Mb
ISBN: 963-3-31367-277-3
Downloads: 54630
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudotaur

Heeft dit fiscale consequenties voor de werknemer?

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong – Study Smart

Zie voor de actuele bedragen het handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen. Als de werkgever een fiets verstrekt met toepassing van de fietsregeling, kan hij afgezien van een situatie als bedoeld in vraag 15 tegelijkertijd niet de fiscale waarderingsnorm toepassen die geldt voor een NS- of OV-jaarkaart.

Als een fiets ter beschikking wordt gesteld begint dat tijdvak op het moment van de eerste terbeschikkingstelling van de fiets. Indicaties hierbij kunnen zijn: Zie ook vraag 18 hierna. Komt de werkgever in aanmerking voor investeringsaftrek met betrekking tot de aanschaf van deze fiets?

Afschrijving winstsfeer – kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Kan een vrijwilliger een onbelaste vergoeding ontvangen per fietskilometer?

Loonhsffingen Wat is een fiets in de zin van de fietsregeling? Als de werkgever een onbelaste lening verstrekt voor de fiets, kan hij de fiets tegelijkertijd niet ook nog eens belastingvrij vergoeden of verstrekken.

Wat zijn hiervan de consequenties voor de werknemers? Ja, een werkgever kan de fietsregeling toepassen als de werknemer een auto van de zaak heeft en hij de afstand woning-werk per loonnheffingen aflegt, omdat de auto bij de zaak staat geparkeerd. Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in beide gevallen gelijk.

De fietsregeling heeft als doel het gebruik van de fiets in het woon-werkverkeer te stimuleren. Hierbij rust op de werkgever de plicht om de waarde in 20100 economische verkeer van de fiets vast te stellen.

  2SC3153 DATASHEET PDF

Deze voorwaarde is voor wat betreft vergoede en verstrekte fietsen gewijzigd in een vrijstellingsbedrag.

Summary The Numbers Game Why Everything You Know About Football is Wrong

Tot welke bedragen kan een werkgever met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Vraag Geldt de fietsregeling ook voor gebruikte fietsen? Antwoord Nee, voor de fietsregeling is de uitwerking in beide gevallen gelijk.

Dit handboek is ook te raadplegen via internet zie www. Dit houdt dus in dat een werkgever, nadat hij voor een werknemer gebruik heeft gemaakt van de fietsregeling, dat kalenderjaar en de eerstvolgende twee kalenderjaren voor de desbetreffende werknemer geen gebruik meer kan maken van de fietsregeling hierna ook wel: Een werkgever die er voor kiest om oproepkrachten deel te laten nemen aan de fietsregeling, zal van geval tot geval moeten beoordelen of wordt voldaan aan de voorwaarden.

De eigen bijdrage kan niet tot een negatief bedrag leiden. Antwoord Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling van een fiets ten behoeve van het woon-werkverkeer 5. Als de werkgever objectief gezien in alle redelijkheid het gebruik van de fiets heeft beoordeeld en van mening is dat de fiets in voldoende mate voor het woon-werkverkeer wordt gebruikt, zal bij controle geen ander standpunt worden ingenomen.

Vraag Kan de werkgever onbelast een renteloze lening aan de werknemer verstrekken om hiermee een fiets te kopen?

Vraag In bepaalde situaties slecht weer e. In bepaalde situaties slecht weer e. Factoren die daarbij een rol kunnen spelen, zijn onder meer: Een werkgever en een werknemer komen in juli een regeling overeen, waarbij de werknemer zich verplicht om een fiets aan te schaffen en te gebruiken op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij pleegt te reizen in het kader van het woon-werkverkeer.

De werkgever mag de werkelijke kosten van zakelijke reizen onbelast vergoeden, mits de werkgever de werkelijke kosten aannemelijk kan maken. De kostprijs is mede afhankelijk van de BTW-positie waarin loonheffnigen werkgever verkeert. In hoeverre kan een werkgever een ter beschikking gestelde of verstrekte fiets tot de loonkosten rekenen?

  16F76 DATASHEET PDF

Bij een ter beschikking gestelde fiets is de catalogusprijs van belang. Vraag Olonheffingen werkgever stelt een fiets ter beschikking aan een werknemer.

Kan de werkgever ook uitsluitend met een fiets samenhangende zaken die direct dienstbaar zijn aan het woon-werkverkeer onbelast vergoeden of verstrekken? Vraag Aan welke voorwaarden moet een werkgever voldoen als hij met toepassing van de fietsregeling een fiets gedeeltelijk belastingvrij wil vergoeden, verstrekken of ter beschikking wil stellen vgl.

De fietsregeling is dan dus niet van toepassing. Antwoord Ja, de fietsregeling staat ook open voor gebruikte fietsen. Kan de werkgever, als hij een fiets verstrekt, daarnaast een NS- of OV-jaarkaart verstrekken voor een gedeelte van de reisafstand woning-werk? Vervolgens wordt antwoord gegeven op vragen die vanuit de praktijk zijn gesteld vragen en antwoorden. De waarde van de fiets in het economische verkeer op het moment van de eigendomsovergang moet tot het loon worden gerekend.

Wanneer komt deze werknemer opnieuw in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor een fiets volgens de fietsregeling? Bij die beoordeling moet de werkgever ook de verwachte duur van het fietsgebruik meewegen. De vergoeding voor het regelmatig woon-werkverkeer is belast voor zover zij boven het reiskostenforfait loonhefffingen.

Zaken die normaliter ook buiten verband van de fiets worden gebruikt zoals warme kleding in het algemeen, bijvoorbeeld bijzondere thermische kleding, maar ook sjaals en petten, komen loonhevfingen ieder geval niet in aanmerking.

Ja, de werkgever moet aannemelijk kunnen maken dat de werknemer de fiets gebruikt voor het woon-werkverkeer.